Układanie kostki brukowej

1. Usunąć warstwę gruntu do głębokości od 30-50 cm i oczyścić. W celu odwodnienia przewidzieć spadek poprzeczny od 2-4% i podłużny 0,5%.

2. Na ustabilizowanym dnie wykopu najpierw układa się warstwę konstrukcyjną, którą stanowi tłuczeń lub żwir o uziarnieniu 0-63 mm i grubości 20-40 cm. Każdorazowo po ułożeniu 20 cm tej warstwy należy podłoże zagęścić (ubić) walcem lub płytą wibracyjną.

3. Kolejna warstwa to odsączająca, składająca się z mieszanki żwirowo – piaskowej o uziarnieniu 0 -16 mm i grubości 5 -10 cm.

4. Następnie wykonujemy podsypkę piaskową o grubości 3 – 5 cm. Do jej wykonania należy stosować piasek o uziarnieniu do 2mm, ewentualnie grys lub żwir frakcji
1-4 mm. Warstwa ta jest najbardziej podatna na wymywanie przez wodę i nie powinna być układana w temperaturze poniżej 0°C. Podsypkę należy zagęścić oraz zniwelować do oczekiwanej wysokości.

5. Firma Marbet nie zaleca stosowania podsypki cementowo-piaskowej bezpośrednio pod kostkę, ponieważ ogranicza ona zalety nawierzchni brukowej jakimi są: łatwość demontażu i ponownego ułożenia kostki (w przypadku awarii urządzeń podziemnych), elastyczne przenoszenie obciążeń oraz odprowadzenia wody z opadów atmosferycznych do gruntu. Ponadto wiąże ona na stałe kostki brukowe, co może powodować ich uszkodzenia w trakcie eksploatacji, a także wzmacnia i wydłuża efekt występowania wykwitów wapiennych.

6. Podsypkę cementowo-piaskową o grubości do 10 cm stosujemy na obszarze ścieków przy krawężnikowych i wokół studzienek tj. w miejscach wzmożonej naturalnej penetracji wody.

7. Łączna grubość wszystkich warstw winna wynosić 35 – 50cm, w zależności od przewidywanych obciążeń nawierzchni.

8. Kolejny etap to układanie kostki o odpowiedniej grubości. Układanie powinno przebiegać od prawego kąta albo od najdalszego punktu powierzchni. Należy zachować szerokość spoin w granicach od 2 -3mm.

9. Po ułożeniu kostki spoiny całkowicie wypełniamy piaskiem o frakcji od 0,6 -1,4 mm. Następnie należy powierzchnię oczyścić z resztek piasku, ponieważ piasek przy wibrowaniu powoduje zadrapania i rysuje górną powierzchnię kostki.

10. Ubijanie nawierzchni. Ułożoną kostkę należy wiele razy wibrować tzw. płytą wibracyjną w kierunku podłużnym i poprzecznym. Powierzchnia kostki i piasek muszą być suche! Na zakończenie procesu wibrowania należy fugi ponownie uzupełnić piaskiem.

11. Powierzchnia jest już gotowa i może być w pełni użytkowana.