Ogólne warunki gwarancji

MARBET gwarantuje Kupującemu jakość sprzedawanych produktów i ich zgodność
z odpowiednimi dla danego wyrobu normami pod warunkiem prawidłowego ich wbudowania, poprawnie wykonanej podbudowy i dalszej pielęgnacji.

1. Okres gwarancji na produkty brukowe wynosi 5 lat od daty wydania produktu.

2. Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują Kupującemu z chwilą wydania produktów, pod warunkiem pełnej i terminowej zapłaty.

3. Podstawą złożenia reklamacji jest posiadanie dowodu dostawy oraz etykiet identyfikacyjnych załączonych do palet z wyrobami.

4. W przypadku stwierdzenia wad produktu Kupujący wstrzyma się z jego zabudową oraz złoży pisemną reklamację. W przypadku wbudowania wyrobów z wcześniej stwierdzonymi wadami, producent nie ponosi kosztów rozbiórki i ponownej zabudowy.

5. Nie podlegają reklamacji i nie są traktowane jako wady właściwości produktów zgodne z normami : PN-EN 1338:2005, PN-EN 1339:2005, PN-EN 1340:2004, PN-EN 13198:2005:

  • dopuszczalne odchylenia w wymiarach na długości i szerokości ± 3mm i od wysokości ± 5 mm.
  • odchylenia w kolorze uwarunkowane procesem produkcyjnym oraz naturalną zmiennością kruszyw (piasku, żwiru, grysu) i innych surowców stosowanych do produkcji w różnym okresie czasu. Podczas układania zalecamy zatem mieszanie kostek z różnych palet (co najmniej trzech, a w przypadku koloru mix nawet z pięciu).
  • wykwity wapienne w postaci białego nalotu, których występowanie jest całkowicie niezależne od producenta i z punktu technicznego nie da ich się całkowicie wykluczyć. Aby ograniczyć możliwość pojawienia się wykwitów nie zalecamy stosowania do podsypki (górnej warstwy wyrównującej) cementu, który negatywnie wpływa na trwałość eksploatacyjną kostki.
  • rysy, pęknięcia, uszkodzenia kantów powstałe podczas dobijania kostek młotkiem metalowym lub płytą wibracyjną nie zaopatrzoną w warstwę ślizgową z tworzywa gumowego. Powierzchnię przed zawibrowaniem należy oczyścić z piasku i kamieni, które również mogą porysować i uszkodzić kostkę.
  • ewentualne włoskowate mikropęknięcia na powierzchni powstałe w wyniku skurczów związanych z dojrzewaniem wyrobów.

6. Producent w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisemnej reklamacji wraz
z kompletem dokumentów, po dokonaniu oględzin produktów określi swoje stanowisko.

7. W przypadku uzasadnionej reklamacji wadliwy produkt zostanie wymieniony na wolny od wad w terminie i zasadach obustronnie uzgodnionych.